Regulamin

Regulamin oraz Polityka Prywatności

§1 WSTĘP

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkownika  z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.symfoniasmakow.com.pl

2. Właścicielem i administratorem Platformy Symfonia Smaków, świadczącym za jej pośrednictwem usługi jest spółka Lexdruk Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy  ul. Jankowickiej 23/25,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000498871, NIP: 6423185659, REGON: 243487577. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny  i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Platformy.

§2 DEFINICJE 

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 • Platforma – strona internetowa znajdująca się w pod adresem www.symfoniasmakow., na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks Usług dostępnych do udostępnienia na rzecz Użytkowników,
 • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Platformę, którym jest Lexdruk Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 23/25, 44-200 Rybnik. Adresem właściwym do korespondencji mailowej jest: kontakt@symfoniasmakow.com.pl, poczty tradycyjnej: adres siedziby spółki.
 • Właściciel – Firma: Lexdruk Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 23/25, 44-200 Rybnik. Adresem właściwym do korespondencji mailowej jest: kontakt@symfoniasmakow.com.pl , poczty tradycyjnej: adres siedziby spółki.
 • E-mail – adres elektronicznej poczty charakteryzujący się indywidualnym adresem internetowym Użytkownika (adres e-mail), za pośrednictwem której, Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane,
 • Funkcjonalność Platformy – świadczona przez Platformy działalność polegająca na pośrednictwie w udostępnianiu pakietów  dostępowych dla  użytkowników,
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Funkcjonalności Platformy,
 • Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu lub  e-maila i hasła), miejsce w Platformy z przypisanym indywidualnym i niepowtarzalnym adresem skrzynki e-mail, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w Platformie i nabywaniem za jego pośrednictwem Usług,
 • Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów przekazywanych przez Użytkownika do Platformy, wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Platformy, zakupu usługi jak również do dokonywania rozliczeń Administratora z Użytkownikiem za zakupione Usługi również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości,  a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób  w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika,
 • Dietetyk – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie  i kompetencje do konstruowania i prowadzenia programu dietetycznego, świadcząca Usługi,
 • Cennik – opublikowana w Platformie informacja, w której Administrator określa warunki  i wysokość odpłatności za dostęp do platformy Symfonia Smaków nabywany za pośrednictwem Platformy. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto.  Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu. Cena ustalona w Umowie jest obowiązująca przez cały okres jej obowiązywania, z zastrzeżeniem § 11 ust. 7 Regulaminu.
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Platformy Symfonia Smaków.

§3 INFORMACJE PODSTAWOWE

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może nabywać dostęp do platformy Symfonia Smaków   a tym samym doprowadzić do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem  o świadczenie Usług. 

 1. W ramach Funkcjonalności Platformy, Platformy oferuje do nabycia dostępu do określonego planu Abonamentowego. Platforma  jedynie umożliwia korzystanie przez Użytkownika z Funkcjonalności Platformy w celu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 2. Uwagi i zapytania odnośnie Platformy mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego Platformy lub na adres e-mail: kontakt@symfoniasmakow.com.pl
 3. Podstawowym przedmiotem działania Platformy jest jej udostępnianie Użytkownikowi i pomoc w prawidłowym układania jadłospisów dla wybranych grup wiekowych.
 4. Właściciel zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Platformy rozbudowując ją  o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w funkcjonalności Platformy w dowolnej chwili, jednakże nie zmniejszające zakresu funkcjonalności Platformy  świadczonej na rzecz Użytkownika.

§4 PRAWA AUTORSKIE

Wyłączne prawa autorskie do Platformy Symfonia Smaków, kodu źródłowego należą do Właściciela Platformy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.0.1231 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych.). Udostępnianie w całości lub w części osobom trzecim oraz kopiowanie wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

§5 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

Techniczne warunki korzystania z Platformy, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do pełnego korzystania z Funkcjonalności Platformy niezbędne jest posiadanie:

1. Urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail,
2. Przeglądarki Internetowej,
3. Systemu operacyjnego.

Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Platformy nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Platformy.

§6 ZAKRES I PAKIETY ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Na mocy Umowy Platformy zobowiązuje się na rzecz Użytkownika pośredniczyć w nabywaniu Usługi dostępu do Platformy. 
 2. Platforma pośredniczy w nabywaniu pakietów czasowych, w ramach których oferowana jest czasowy dostęp do Platformy. 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń nabywanych w związku z zakupem dostępu oraz sposobu korzystania z tych świadczeń znajdują się we wzorze umowy, o którym mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu.

§7 NABYCIE OFEROWANYCH PRZEZ SERWIS USŁUG

 1. Zakup oferowanego dostępu do Platformy następuje poprzez aktywowanie widocznych w Platformie kolejnych opcji, dostępnych przy procesie zakupu i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury dokonywania zakupu Usługi. W procesie nabywania Usługi, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, zaakceptowania jego treści oraz wyrażenia zgody na jego stosowanie. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe dokonanie nabycia Usługi za pośrednictwem Platformy
 2. Nabycie Usługi wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty za Usługi, zgodnie z § 12 Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu zakupu Usług pełnych i prawdziwych danych.
 4. Jeżeli oferta zakupu Usługi przewiduje sposób płatności online, w przypadku wyboru takiego sposobu płatności przez Użytkownika, Użytkownik może zostać przekierowany poza Platformę w celu dokonania płatności.
 5. Po zakupie Usługi Użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem dokonania zakupu na adres e-mail podany w toku Rejestracji.

§8 ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY 

 1. Z usługi Platformy mogą korzystać osoby fizyczne, pełnoletnie i niepełnoletnie. W przypadku, gdy dostęp dotyczy osoby niepełnoletniej, korzystanie z Platformy i nabywanie Usług musi zostać potwierdzone przez rodzica lub opiekuna prawnego w formie pisemnej. Rodzic lub opiekun prawny wyrażając zgodę na korzystanie przez niepełnoletniego z Platformy i nabywanie Usług niniejszym zgadza się i akceptuje pełną odpowiedzialność za swojego podopiecznego wynikającą z korzystania z Platformy i z korzystania z zakupionych Usług. 
 2. Nabycie dostępu do Platformy następuje po uprzednim zaakceptowaniu zapisów Regulaminu. 

 

§9 DOSTĘP DO PLATFORMY I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik, rozpoczynając współpracę z Platformą, obowiązany jest podać swoje zgodne z prawdą dane osobowe tj. nazwę, numer NIP, ulicę, miasto, kod pocztowy dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu, dane do logowania: adres e-mailowy, ustanowić swoje hasło dostępu oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. Użytkownik może też wyrazić, zgodę na wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Administratora przy użyciu urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail, polegających na otrzymywaniu komunikatów marketingowych o produktach i usługach Administratora oraz o akcjach marketingowych organizowanych przez niego, jak również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24). Zgoda ta jest nieobowiązkowa i może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 2. Jeśli Użytkownik wyraża chęć otrzymania faktury VAT potwierdzającej zakup Usług, zobowiązany jest także do wskazania tej informacji (zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu) oraz do wskazania nazwy firmy, danych adresowych firmy oraz numeru NIP firmy.
 3. Użytkownik może ponadto dokonać rejestracji w Platformy uzyskując indywidualne Konto. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku Rejestracji. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Platformy, Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 4. Użytkownik może mieć tylko 1 (słownie: jedno) Konto w Platformie, do którego będzie przyporządkowany jego Profil. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta oraz Usług innym osobom, bez wyraźnej, uprzedniej zgody Administratora. Niedozwolone jest również podawanie e-maila (loginu) oraz hasła do Konta osobom trzecim.
 5. Klikając przycisk “Zapłać” Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w § 11 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do podania we wszelkich formularzach dostępnych w Platformy pełnych i prawdziwych danych.
 7. W przypadku zmian teleadresowych Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swojego Profilu.
 8. Poprzez zakup Usług i/lub zrealizowanie procedury rejestracji w Platformie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

– spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do bycia Użytkownikiem Platformy,
– zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z funkcjonalności Platformy – wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuje do Platformy w sposób dobrowolny,
– podane przez niego w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania wskazane w niniejszym Regulaminie.

§10 WSTRZYMANIE LUB ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY I/LUB USŁUG NA RZECZ UŻYTKOWNIKA

 1. Konto może zostać zablokowane lub całkowicie usunięte przez Właściciela bez jakichkolwiek uprzedzeń a realizacja Funkcjonalności Platformy i Usług wstrzymana lub całkowicie zakończona, jeżeli Właściciel stwierdzi, iż:
  a) Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. Do czasu  wyjaśnienia sprawy realizacja Usług zostanie wstrzymana;
  b) Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w struktury Platformy, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Platformy, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
  c) Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Właściciela, a w szczególności gdy:
 1. Adres e-mail użyty przy rejestracji Użytkownika zawiera wyrażenie powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
  1. Użytkownik używa wulgaryzmów lub treści pornograficznych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów na funkcjonującym w ramach Platformy forum, albo czacie lub w korespondencji kierowanej do Właściciela;
  2. Platforma wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę Administratora, Właściciela lub osób trzecich;
  3. Platforma wykorzystywany jest niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem albo niezgodnie z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane lub usunięte, a realizacja Usług wstrzymana lub zakończona, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Właściciela.
 1. Przy powtórnym zakładaniu Konta Użytkownik traci prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Platformy.

§11 OKRES ŚWIADCZENIA FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY; ZAWARCIE UMOWY

 1. Za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie Platformy Użytkownik założy swój Profil podając wymagane dane lub rozpocznie faktyczne korzystanie z Platformy. Umowa zostaje zawarta na czas określony.
 2. Zakup dostępu i/lub Rejestracja wraz z zakupem jest jednoznaczne z podpisaniem Umowy świadczenia/korzystania z usług Platformy oraz z zawarciem umowy świadczenia Usługi dostępu (określonej w § 3 ust. 7 Regulaminu) pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Platformy.
 3. Dokonywanie wpłat na warunkach określonych w umowach wskazanych w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu za zakupiony za pośrednictwem Platformy dostęp czasowy stanowi podstawę do świadczenia odpłatnych Platformy.
 4. Użytkownik, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres kontakt@symfoniasmakow.com.pl oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od Umowy może także nastąpić poprzez przesłanie na adres Administratora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

§12 WYNAGRODZENIE ZA ŚWIADCZENIE USŁUG, REKLAMACJE

 1. Użytkownik, decydując się na zakup Usługi oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem Platformy, wnosi opłatę z góry zgodnie z Cennikiem dostępnym w ramach Platformy lub w inny sposób, o ile został takowy przewidziany.
 2. Brak płatności za Usługi powoduje, iż Umowa o świadczenie Usług nie dochodzi do skutku i uznaje się ją za niezawartą. W przypadku Umowy o świadczenie Usług z płatnością cykliczną brak płatności za Usługi w terminie uprawnia do natychmiastowego rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym wskazanym do zapłaty.
 3. Opłatę za Usługi nabyte za pośrednictwem Platformy można wnieść za pomocą przelewu, karty kredytowej lub karty debetowej, w opisany w Serwisie sposób. Płatności za Usługi uiszcza się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. Płatności są obsługiwane przez spółkę Przelewy24,  PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, KRS 0000347935
 4. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy Internetowego oraz działania Administratora podejmowane w toku realizacji zamówień. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronach internetowych Serwisu Internetowego lub przez wysłanie e-maila na adres: kontakt@symfoniasmakow.com.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  –   imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,
  –   datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  –   przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
  –   wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 2 pkt a. adres poczty elektronicznej (e-mail), w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej.
 6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Platformy a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.
 7. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące świadczenia Usług dostępu do Platformy. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronach internetowych Serwisu Internetowego lub przez wysłanie e-maila na adres: kontakt@symfoniasmakow.com.pl. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej.

§13 PRYWATNOŚĆ, POUFNOŚĆ, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest  Lexdruk Spółka z o.o.  z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 23/25, 44-200 Rybnik 
 2. Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w tym  w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność  i odporność systemów i usług przetwarzania.
 3. Dane Użytkownika, wprowadzane do Platformy, stanowią własność Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Platformy oraz do rozliczeń Administratora z Użytkownikiem za zakupione Usługi, jak również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb użytkowników z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy: – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 5. Wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Administratora przy użyciu urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail, polegających na otrzymywaniu komunikatów marketingowych o produktach i usługach Administratora oraz o akcjach marketingowych organizowanych przez niego oraz przesyłanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24) uzależnione jest od odrębnej zgody Użytkownika. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta.
 6. Użytkownik ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, by Administrator przetwarzał jego dane,
  d) ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Użytkownika Administrator posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub Użytkownik nie wyraża zgody na usunięcie danych ze względu na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej,
  f) przenoszenia danych – Użytkownik prawo otrzymać od Administratora  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, Użytkownik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Użytkownik udostępnia wszelkie dane dobrowolnie i świadomie, jednakże brak przekazania podstawowych danych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika uniemożliwia do zakup Usług oraz dokonywanie rozliczeń Administratora  z Użytkownikiem za zakupione Usługi, będących podstawą funkcjonowania Serwisu.
 8. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:
  a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
  b) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie  i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych  i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy),
  c) podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami w szczególności Google Ireland Limited.
 9. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.
 10. W ramach prowadzenia Serwisu Administrator korzysta z usług Google, gdzie Google jest odrębnym administratorem danych osobowych Użytkowników. Administrator promuje  usługi za pomocą Google AdWords. Dane zbierane o Użytkownikach są pomocne w lepszym ukierunkowaniu reklam i promocji Właściciela Platformy, a także służą opracowywaniu kampanii remarketingowych. Administrator dokłada szczególnych starań, aby zachęcić Użytkowników do odwiedzania Platformy. Dlatego też, aby ulepszyć swe Usługi i udoskonalić Platformę, zbiera w formie bezosobowej za pomocą systemu Google Analytics informacje o technicznym profilu Użytkownika.
 11. Właściciel i Administrator mogą zbierać dane statystyczne dotyczące popularności  i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Platformę, dzieląc się nimi  z innymi podmiotami. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo, bez możliwości wyodrębnienia na ich podstawie danych osobowych Użytkowników. Zbierane dane statystyczne Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 12. Administrator może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach Platformy. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do analizy zbiorowego wizerunku Użytkowników wykorzystywanego bezpośrednio przez Administratora oraz przekazywane partnerom marketingowym.  
 13. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, okres trwania umowy o świadczeniu usług funkcjonalności Platformy, a po udzieleniu odpowiedzi lub  rozwiązaniu umowy o świadczenie usług do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.
 14. Niniejsza Platforma został przygotowany w celu poprawnego komponowania jadłospisów dla dzieci szkolnych, przedszkolnych i żłobkowych. 
 15. Platforma zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, o których mowa poniżej.
 16. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmują dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego użytkownika oraz jego danych.
 17. W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: a) cookies „sesyjne” (session cookies) – stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej);
  b) cookies „stałe” (persistent cookies) – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Platformy.
 18. Ponadto, w Platformie wykorzystuje się następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy; c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  e) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Platformy.
 19. Pliki cookies wykorzystuje się w następujących celach: dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Platformy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Platformy, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb); tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Platformy (w przypadku zalogowania się do Konta Użytkownika), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła; dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 20. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy oraz uzyskującym dostęp do plików cookies jest Właściciel Platformy.
 21. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy  i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Właścicielem Platformy reklamodawców. Pliki cookies mogą również wykorzystywane w szczególności sieć Google w celach związanych z wyświetlaniem reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Platformy. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Właściciel Platformy dodatkowo zaleca Użytkownikom zapoznanie się z Polityką Ochrony Prywatności Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
 22. Użytkownicy Platformy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności  w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu  w urządzeniu Użytkownika Platformy internetowego. Szczegółowe informacje  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 23. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
  b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl,
  c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,
  e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL.
 24. Właściciel Platformy zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Platformy, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Platformy.

§14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA I WŁAŚCICIELA

 1. 1. Właściciel podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Platformy pod względem technicznym. Ponieważ Platformy jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Administrator oraz Właściciel nieustannie podejmują czynności aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Platformy bez żadnych wad.
   

§15 WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres Właściciela Platformy. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Platforma usunie Konto Użytkownika, a Użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia na piśmie, Umowa przestaje obowiązywać w momencie doręczenia Administratorowi oświadczenia.
 2. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Platformy przez Administratora.


§16 ZMIANA REGULAMINU

 1. Administrator oraz Właściciel mogą, z ważnych powodów (zmiana adresu, zmiany korzystne dla Użytkowników, zmiana zakresu działalności Platformy, zmiana warunków rynkowych w branży działalności Platformy, zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących Umowy lub usług, wprowadzanie nowych funkcjonalności w Platformie)  dokonać zmiany Regulaminu w czasie trwania Umowy.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Platformy oraz w siedzibie Właściciela.
 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa  o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszego zakupu Usług, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Właściciela oraz  Platformy.
 5. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.